Điều Khoản Và Điều Kiện

  1. Điều khoản chấp nhận sử dụng: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Snessy.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.
  2. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện: Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc loại bỏ bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Quý vị nên kiểm tra trang web thường xuyên để xem các thay đổi mới nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được đăng, điều này có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi đó.
  3. Bản quyền và sở hữu trí tuệ: Tất cả các nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả văn bản, đồ họa, hình ảnh, biểu tượng, clip video, âm thanh, định dạng tệp, phần mềm, mã nguồn và chương trình, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
  4. Sử dụng trang web: Bạn đồng ý sử dụng trang web của chúng tôi chỉ để truy cập và duyệt nội dung. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để sao chép, phân phối, sửa đổi, bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.
  5. Đăng ký tài khoản: Nếu bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn phải đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và chính xác. Bạn cũng phải đảm bảo rằng mật